11/11/15  Phần mềm hay  276
Sau khi được tập huấn phần mềm KĐCLGD tôi cảm thấy bớt nặng nề về công tác thu thập minh chứng cho kiểm định. Bây giờ chỉ cần vào phần mềm là tổng hợp được đầy đủ các minh chứng, tiêu…