Thực hiện công văn số 438/PGD&ĐT về việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật an toàn giao thông năm học 2018 -2019. Và để tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông, văn hóa giao thông cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và cho học sinh, nâng cao hiểu biết, ý ...