A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2020 - 2021

           Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT- BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên (GV), cán bộ quản lý(CBQL) các cơ sở giáo dục, văn bản số 1585/SGDĐT-GDTX&CN ngày 28/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc xây dựng kế hoạch và đăng ký BDTX cho CBQL và GV năm học 2020 - 2021 ban hành nội dung bồi dưỡng thường xuyên; Văn bản số 507/KH-PGDĐT ngày 04/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Xuyên, ban hành Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, giáo viên năm học 2020 - 2021;

 Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, Trường tiểu học Nam Phúc Thăng 2 xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020 - 2021 như sau:

          II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Bồi dưỡng cho CBQL, GV học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

2. Việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên phải gắn kết chặt chẽ với việc triển khai đánh giá GV và CBQL theo Chuẩn và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của ngành để từng bước nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục qua từng năm.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan