A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021

     1. Mục tiêu

-  Nhằm đánh giá thực trạng đơn vị, chỉ ra những ưu, khuyết điểm của các tập thể, các nhân để đôn đốc, thúc đẩy hoạt động dạy và học; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý; là cơ sở để Hiệu trưởng đơn vị đánh giá xếp loại công chức, viên chức, xếp loại thi đua cuối kỳ, cuối năm học; là công cụ để Hiệu trưởng sắp xếp, bố trí đội ngũ hợp lý nhằm phát huy tối đa năng lực, trí tuệ của cá nhân, tổ chức trong đơn vị.  

 - Củng cố và thiết lập trật tự, kỹ cương, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động trong nhà trường. 

2. Yêu cầu

- Ban KTNB phải thường xuyên theo dõi, đánh giá toàn bộ các hoạt động giáo dục trong nhà trường, trên cơ sở kiểm tra đối chiếu các quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của các cấp quản lý.

 - Công tác kiểm tra nội bộ thực hiện trên nguyên tắc thủ trưởng vừa là chủ thể kiểm tra (Kiểm tra cấp dưới theo chức năng nhiệm vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục) vừa là đối tượng kiểm tra (Công khai các hoạt động, các thông tin quản lý quản lý nhà trường để Ban kiểm tra KT).

 - Nội dung kiểm tra phải phù hợp nhiệm vụ đã được phân công cho tập thể, các nhân, phải sát với yêu cầu đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp và các vân bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; kiểm tra phải đảm bảo tính chính xác, cụ thể, khách quan; kết quả kiểm tra phản ánh đúng thực trạng và đối tượng được KT, tránh hình thức; kiểm tra được tổ chức thường xuyên, kịp thời, đúng kế hoạch.

 - Làm tốt công tác xử lý sau KT, khắc phục, kịp thời chấn chỉnh sai phạm.

 - Lập hồ sơ kiểm tra và lưu hồ sơ kiểm tra:  Ban KTNB cần ghi đầy đủ, cụ thể có chữ ký của người kiểm tra và người được kiểm tra; được lưu giữ có hệ thống. 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan